Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η GBH αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων με σκοπό την εξασφάλιση κονδυλίων για την επιδότηση των πελατών της. Ενδεικτικά την εκπόνηση μελετών και τη διαχείριση των έργων στα πλαίσια:

·                  Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)

·                  Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004

·                  Προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας

·                  Προγραμμάτων της ΕΛΑΝΕΤ και του ΕΟΜΜΕΧ

·                  Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΠΑΒΕΤ) EQUAL. INTERREG, LEADER, URBAN, PHARE, TACIS,  LEONARDO DA VINCI

Τα παραπάνω προγράμματα αφορούν όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (Πρωτογενείς, Δευτερογενείς και Τριτογενείς)