Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

H GBH προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν :

·  Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000

· ΙSO 37001 :2016 Συστήματα διαχείρισης  κατά της δωροδοκίας .

·  Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων κατά HACCP 1401 και ISO 22000.

·  Σχεδιασμός και Εφαρμογή συστημάτων Υγιεινής και Ασφαλείας εργασίας. Κατά ΟΗSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801

·  Σχεδιασμός και Εφαρμογή Σ.Π.Δ. σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:1996

·  Ανασχεδιασμός Δομών και Διαδικασιών (Business Process Reengineering (BPR)

·  Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)

·  Εκπόνηση μελετών και διαχείριση έργων στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν τα παραπάνω συστήματα.