πολιτική

Η εταιρεία μας ολα αυτα τα χρόνια , εχει  δεσμευτεί στην καθιέρωση και διατήρηση των υψηλών standards ποιότητας των υπηρεσιών της σύμφωνα με την πολιτική της   Πολιτική Αποτελεί πολιτική της εταιρείας η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει έτσι ώστε να ικανοποιούνται και να ξεπερνιούνται οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της. Η εταιρεία δεσμεύεται για τη συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που διαθέτει και οι οποίες γίνονται γνωστές στον πελάτη, αποδέχεται και εξετάζει κάθε παράπονο με διάθεση συνεργασίας, φροντίζει ώστε τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα δικά της να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, οριστικά και με τρόπο που να εξασφαλίζει την ικανοποίηση του πελάτη. Φιλοσοφία κάθε εργαζόμενου στην εταιρεία είναι να παρέχει στους πελάτες της, υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία αναγνωρίζει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια. Επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.