Οι υπηρεσίες μας

Συνοπτικά οι Υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία καλύπτουν θεματικά αντικείμενα όπως ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός η Τεχνολογική ανάπτυξη, τα Συστήματα διασφάλισης Ποιότητας ,η Αναδιοργάνωση Δομών και Διαδικσιών, τα Συστήματα Logistics, η Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη...των λειτουργιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων καθώς και η Αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού για οικονομικές μονάδες όλων των μεγεθών.